کتابخانه ریاضی

آردوینو – کتابخانه ریاضی

کتابخانه ی ریاضی آردوینو (math.h) شامل تعدادی تابع مفید ریاضی برای کار با اعداد نقطه شناور است.

ماکرو کتابخانه ای :

ماکرو های زیر در سربرگ math.h تعریف شده است :

در زیر لیست ماکرو های تعریف شده در سربرگ math.h ، آورده شده است.

توابع کتابخانه ای :

توابع زیر در سربرگ math.h تعریف شده است :

در زیر لیستی از توابع تعریف شده در سربرگ math.h ، آورده شده است .

مثال :

مثال زیر نحوه استفاده از رایج ترین توابع کتابخانه math.h را نشان می دهد :

double double__x = 45.45 ;
double double__y = 30.20 ;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("cos num = ");
  Serial.println (cos (double__x) ); // returns cosine of x
  Serial.print("absolute value of num = ");
  Serial.println (fabs (double__x) ); // absolute value of a float
  Serial.print("floating point modulo = ");
  Serial.println (fmod (double__x, double__y)); // floating point modulo
  Serial.print("sine of num = ");
  Serial.println (sin (double__x) ) ;// returns sine of x
  Serial.print("square root of num : ");
  Serial.println ( sqrt (double__x) );// returns square root of x
  Serial.print("tangent of num : ");
  Serial.println ( tan (double__x) ); // returns tangent of x
  Serial.print("exponential value of num : ");
  Serial.println ( exp (double__x) ); // function returns the exponential value of x.
  Serial.print("cos num : ");

  Serial.println (atan (double__x) ); // arc tangent of x
  Serial.print("tangent of num : ");
  Serial.println (atan2 (double__y, double__x) );// arc tangent of y/x
  Serial.print("arc tangent of num : ");
  Serial.println (log (double__x) ) ; // natural logarithm of x
  Serial.print("cos num : ");
  Serial.println ( log10 (double__x)); // logarithm of x to base 10.
  Serial.print("logarithm of num to base 10 : ");
  Serial.println (pow (double__x, double__y) );// x to power of y
  Serial.print("power of num : ");
  Serial.println (square (double__x)); // square of x
}

void loop() {

}

نتیجه :

cos num = 0.10
absolute value of num = 45.45
floating point modulo =15.25
sine of num = 0.99
square root of num : 6.74
tangent of num : 9.67
exponential value of num : ovf
cos num : 1.55
tangent of num : 0.59
arc tangent of num : 3.82
cos num : 1.66
logarithm of num to base 10 : inf
power of num : 2065.70

 

منبع : https://b2n.ir/299655

مطالعه بیشتر